Oferta Fundacji Karola Rathausa przede wszystkim polega na organizacji, tworzeniu, wydarzeń koncertowych, jak również ofercie edukacyjnej której celem jest promowania muzyki klasycznej, kameralnej.

Karol Rathaus był artystą  twórcą, kompozytorem, ale również edukatorem.

Jego pasja do kompozycji oraz edukacji nieprzerwanie nas fascynuje i inspiruje do działania!

Oferta Fundacji Karola Rathausa

KONCERTY

DZIAŁANIA KONCERTOWE/ KONCERTY TO NASZA PASJA!!!!

Fundacja zajmuje się organizacja prestiżowych koncertów solowych oraz kameralnych w eleganckich przestrzeniach koncertowych, ale również w przestrzeniach biznesowych i prywatnych.

Nasze koncerty organizujemy zarówno w kraju , jak i zagranicą, niezależnie lub w kooperacji z innymi instytucjami, partnerami, proponujemy między innymi:

 • Koncerty w profesjonalnych salach koncertowych oraz dla instytucji kultury / w kooperacji z instytucjami kultury
 • Wydarzenia w przestrzeniach biznesowych i prywatnych
 • Koncerty polskich kompozytorów emigracyjnych dla środowisk polonijnych
 • Edukacyjne koncerty muzyki klasycznej dla rodzin z dziećmi w przestrzeniach komercyjnych

Koncerty prowadzimy w języku polskim, angielskim i niemieckim

Więcej na temat koncertów w zakładce KONCERTY dostępne …tutaj.

EDUKACJA

Karol Rathaus był przedstawicielem niemieckiej awangardy w latach 30-tych XX wieku. Tworzył nietuzinkowe dzieła, był twórczym i kreatywnym kompozytorem, intelektualistą.

Niezwykle interesujący jest fakt, iż Karol Rathaus rozważał i rozwijał w tamtym czasie wizje i marzenia, które przedstawił w liście do krytyka muzycznego Alfreda Einsteina o stworzeniu nowoczesnej szkoły muzycznej.

Wizja ta zawierała plan edukacji w zakresie szeroko rozumianej przez kompozytora produkcji muzycznej. W roku 1938 nie istniała żadna placówka edukacyjna w USA, która podejmowałaby tego typu tematykę. Karol Rathaus widział ogromne możliwości dla rozwoju nowych form muzycznych, miał na myśli różnego typu połączenia muzyki jako niewidzialnego źródła dźwięku ze słowami, z niemą akcją czy też tworzenie muzyki będącej interpretacją tańca. To potwierdza, że kompozytor w momencie, kiedy przybył do Ameryki miał wiele planów, nadziei, pomysłów, charakteryzował się kreatywnością i otwartością na zmieniające się muzyczne trendy.

Więcej na temat naszych działań edukacyjnych w zakładce EDUKACJA dostępne jest …tutaj.

DLA ARTYSTÓW

 • Masterclasses dla instrumentalistów
 • Masterclasses dla kompozytorów

DLA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH

 • Wykłady online dla dzieci o muzyce klasycznej
 • Wykłady online dla młodzieży o muzyce klasycznej
 • Edukacyjne koncerty rodzinne

OFFER


Karol Rathaus Foundation offer includes organising, creating concert events as well as educational
aspect aimed at promoting classical, chamber music.
Karol Rathaus was an artist, a composer and also an educator.
His passion for composing and education still fascinates and inspires us to take action.
Karol Rathaus Foundation offer

Concerts

Concerts are our passion
Foundation takes care of organising prestigious solo and chamber concerts in both elegant concert
halls as well as business or private spaces.
We organise concerts in Poland and abroad on our own or in cooperation with other institutions and
partners. We are offering:

 • concerts in professional concert halls and for cultural institutions / in cooperation with cultural
  institutions
 • events in business and private spaces
 • concerts of Polish emigration composers for Polish communities
 • educational concerts of classical music for families with children in commercial spaces

Concerts are moderated in Polish, English and German


More on the concerts in the tab CONERTS available….. here

EDUCATION


Karol Rathaus was a representative of German avant-garde in the 1930’s. He was an intellectual, a
composer who created extraordinary pieces.
Interestingly, in those days Karol Rathaus considered and developed visions and dreams about
creating a music school, which he presented in the letter to a music critic Alfred Einstein.
This vision contained an education plan regarding widely understood music production. In 1938 in the
USA there were not any schools interested in this topic. Karol Rathaus saw an enormous opportunity
for new musical forms, he thought about connecting music, as an invisible source of sound, with
words and silent action. He thought also of creating music as an interpretation of dance. It all
confirms that when the artist came to America he had a lot of plans, hopes, ideas. He was creative
and open to new music trends.
More on our educational activities in the tab EDUCATION available…here

FOR ARTISTS

 • masterclasses for instrumentalists
 • masterclasses for composers

FOR EDUCATION INSTITUTIONS

 • online lectures for children on classical music
 • online lectures for teenagers on classical music
 • educational family concerts